Semalt açar söz doldurmagyň howpy barada duýduryş berýär

Gözleg motorlary açar sözleri doldurmagy tankytlaýarlar we bu ak şlýapa SEO praktikasy däl. Internetde web sahypasyny ýerleşdirmek üçin açar söz doldurmagyň gowy işleýän wagtlary boldy. Şol günlerde gözleg ulgamlary, esasanam Google, açar sözler bilen sahypanyň reýtingini çalt dolandyryp bilýärdi. Sahypalar, näçe açar sözüň bardygyna baglylykda köp sanlydy. Açar sözler web sahypasynyň ýeri bilen baglanyşykly bolmasa-da, Google umumy reýtingini ýokarlandyrany üçin üstünlik gazandy. Şol döwürde, gabat gelýän reňkleriň ýa-da ak fonyň içinde kemsidiji we samsyk açar sözleri aňsatlyk bilen gizläp bilersiňiz. Elbetde, köp adam ozal açylýan web sahypalaryny gözlemeýänligi sebäpli, ulanyjynyň elhenç tejribesine sebäp boldy. Google we beýleki gözleg motorlary soňra bu web sahypalarynda ýerleşdirilen açar sözleri süzüp başlady, sebäbi bu sahypalaryň hemmesi maglumatly we manyly mazmundan mahrumdy.

Açar sözleri doldurmagyň we aşa optimizasiýanyň netijeleri:

Semalt Digital Agency” -iň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnew, açar sözleri doldurmagyň indi gara şlýapa SEO taktikasy hökmünde kabul edilýändigini we düýbünden gadagan edilendigini duýdurdy. Bu ýerde size diňe birnäçe peýdasynyň boljakdygyny we sahypaňyzyň uzak möhletde üstünlik gazanyp bilmejekdigini aýdaýyn. Google iru-giç açar sözleri doldurýandygyňyzy bilse web sahypaňyzy jezalandyrar. Sahypalaryňyzyň reýtingde peseldilmegi ýa-da düýbünden aýrylmagy ähtimal.

Google hünärmeni Matt Katts ähli web ussatlaryna we blogçylaryna gara şlýapa SEO amallary, esasanam açar sözleri doldurmak we birnäçe aý ozal optimizasiýa barada duýduryş berdi. Kompaniýa, açar sözleri yzygiderli ýerleşdirýän ähli web sahypalaryny aýyrmakda we jezalandyrmakda möhüm rol oýnamaga synanyşýar. Hatda Google, Bing we Yahoo! -dan artykmaç optimizasiýa düýbünden gadagan.

Google Google Bot-y öňküsinden has akylly etmäge synanyşýar we kompaniýa aşa optimizasiýa we açar söz doldurmagyna garşy. Şeýlelik bilen, bir sahypada dürli açar sözleri ulanmaly dälsiňiz, sebäbi gözleg motory ägirtleri sahypaňyzy ömürboýy gadagan eder. Başga sözler bilen aýdanymyzda, Google hiç hili bahadan açar söz doldurmagy makullamaýar we bu howply oýun. Bu sizi hiç ýere alyp barmazlygy mümkin we işiňiz ýok bolar.

Google we beýleki gözleg motorlary gara şlýapa SEO strategiýalaryny, esasanam açar söz doldurmagy halamaýarlar we web ussatlarynyň algoritmlerini beýle samsyk usullar bilen urmazlygyny isleýärler. Makalalaryňyza açar sözleri ygtybarly goýuň we açar sözleriň dykyzlygy iki göterimden bäş göterime çenli bolmaly. Şol bir açar sözleri köp ulanmagyň ýerine, has täsirli we hünärli görünmek üçin makalalaryň dowamynda gysga guýruk we uzyn guýruk açar sözleri we sözlemleri ulanmaly. “WordStream” müşderilerine gysga guýruk we uzyn guýruk açar sözleri we üýtgeşiklikleri döretmäge we islenýän dykyzlyk derejesine näçe açar söz ulanandygyňyzy ýazga almaga kömek edýän köp sanly SEO gurallar panelini hödürleýär. Başga bir pikir, sinonimleri durmuşa geçirmek we gözleg motorlary web sahypaňyza gara sanaw bermez.

mass gmail